Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. x

REGULAMIN SZKOLEŃ Z ZAKRESU AJURWEDY 

organizowanych przez

AJURWEDA PL

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach z zakresu ajurwedy organizowanych przez Firmę Ajurweda.pl Elżbieta Żuk – Widmańska z siedzibą w Łomiankach 05-094 

ul. Wiosenna 6a o numerze NIP 5271240701 i REGON 015573566  

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia  07.08 2018  do odwołania.

§ 2 Definicje

Wykonawca  Firma Ajurweda.pl Elżbieta Żuk - Widmańska z siedzibą w Łomiankach 05-094 

ul. Wiosenna 6a o numerze NIP 5271240701 i REGON 015573566

Zgłaszający – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez wysłanie maila potwierdzającego uczestnictwo w kursie  , podpisanie umowy na świadczenie usługi szkoleniowej  poinformowała, telefonicznie o chęci wzięcia udziału w szkoleniu (potwierdzona mailem zwrotnym), osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (potwierdzona mailem zwrotnym),

Potwierdzenie – wiadomość email lub poprzez kontakt telefoniczny, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia – poinformowanie telefoniczne, przesłanie pisemnej lub mailowej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.

Zgłoszenie - informacja telefoniczna o chęci wzięcia udziału w szkoleniu (potwierdzona mailem zwrotnym), zapis drogą mailową (potwierdzony mailem zwrotnym),

 § 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Informacja o organizowanych szkoleniach przez Ajurweda.pl  przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie:

Terminarza i cennika szkoleń dział "Szkolenia" – publikowanego na stronie internetowej firmy: www. ajurweda.pl

Działań marketingowo-promocyjnych.

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie drogą mailową lub telefoniczną potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu oraz wpłaty zadatku, którego wysokość określona jest przy opisie każdego kursu/szkolenia na stronie www.ajurwed.pl  

Po otrzymaniu umowy „NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ „lub informacji telefonicznej o chęci wzięcia udziału w szkoleniu, bądź po otrzymaniu zapisu drogą mailową organizator wysyła w terminie do 3 dni roboczych, na wskazany adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zadatku na poczet uczestnictwa w kursie.

Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.

§ 4 Warunki płatności

Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym cennikiem i terminarzem szkoleń dostępnym na stronie www.ajurweda.pl w dziale  „szkolenia „.

Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia.

Osoby, które dokonały Zgłoszenia zobowiązane są do wniesienia wpłaty zadatku w wysokości określonej przy opisie każdego szkolenia/kursu wartości opłaty za szkolenie po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Pozostała część opłaty musi zostać wniesiona na konto Organizatora lub uiszczona gotówką w dniu szkolenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto Ajurweda.pl Elżbieta Żuk – Widmańska ul. Wiosenna 6a

05-092 Łomianki

nr rachunku: 28 2490 0005 0000 4000 8637 0859

W tytule przelewu należy podać: tytuł i datę szkolenia.

Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu kursu. Szkolenia od 01.01.2011r są objęte podstawową, 23% stawką VAT, wyjątkiem są szkolenia organizowane ze środków publicznych ( ze środków UE, PUP, KFS), które podlegają zwolnieniu z VAT. Podstawą do wystawienia Faktury zwolnionej  z VAT jest:

umowa podpisana pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, bądź jego pracodawcą

umowa podpisana pomiędzy Organizatorem, a jednostką publiczną (np.: PUP)

Kursy w formie indywidualnej podlegają wyższej o 20% wartości kursu cenie.

 § 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do  3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, w przypadku gdy nie zostanie spełniona wymagana minimalna ilość uczestników lub dojdzie do zdarzenia losowego, w związku z którym osoba szkoląca nie będzie w stanie poprowadzić kursu.

Wymagana minimalna ilość uczestników w szkoleniach uznawanych za grupowe to:

dla Kursów Konsultanta ajurwedy I, II i III  stopnia  organizowanych w Warszawie to 10 osób

Organizator może zadecydować o zmniejszeniu, bądź zwiększeniu wymaganej minimalnej liczby uczestników.

Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub drogą telefoniczną.

W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconego zadatku  lub opłaty za kurs tj.:

Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,

Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.

Organizator poinformuje mailem lub telefonicznie Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.

Organizator ma prawo do zmiany prowadzącego, jeśli ustalony wcześniej będzie niedyspozycyjny z powodów losowych.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu – zadatek  jest bezzwrotny.

Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.

§ 7 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Ajurweda.pl Elżbieta Zuk-Widmańska ul. Wiosenna 6a Łomianki 05-092  

Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 § 8 Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.